*หมายเหตุการจัดส่ง

1. ตัดรอบการจัดส่ง วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 20.30น.
2. สำหรับ ผู้ที่สั่งสินค้าและแจ้งหลักฐานการชำระเงิน ในวันศุกร์ หลัง 20.30 และ  วันเสาร์-อาทิตย์ จะจัดส่งใน วันจันทร์ ของสัปดาห์ถัดไป
3. อัปเดตเลข Tracking ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 15.00น.

ตรวจสอบการจัดส่งแบบ EMS >>>  คลิกที่นี่
ตรวจสอบการจัดส่งแบบ Kerry / เก็บเงินปลายทาง (COD) >>>  คลิกที่นี่
ตรวจสอบการจัดส่งแบบ Flash Express >>>  คลิกที่นี่

วันที่ 7 สิงหาคม 2562

Codicon000063159คุณ พิมนน์ ปิติลุ
EMSef229505005thคุณ เทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์
Codicon000063164คุณ นริศ กิตฏิเกียรติสกุล
Codicon000063168คุณ สิทธิชัย เมืองเงิน
Kerryicon000063145คุณ วราภรณ์ จันเศรฐ
Codicon000063171คุณ นางวิสัย วันสุดล
EMSef229505014rgคุณ เกษม​ อาจเวทย์
EMSef229505028thคุณ สังวาลย์ แพงภูงา
EMSef229505031thคุณ ธีรชัย วินานนท์
EMSef229505045thคุณ ศิริพร ท้วมอาจ
Kerryicon000063143คุณ นฤมล มณฑาศวิน
EMSef229505059thคุณ ประโยชน์ รัตน์ถา
EMSef229505062thคุณ พัชรินญา จันธง
EMSef229505072thคุณ ณัฏฐนันท์ แก้วกันรัตน์
Codicon000063158คุณ สมคิด รอดโพธิ์ทอง
Kerryicon000063141คุณ จินตนา เขียนนุกูล
Codicon000063153คุณ ศุภวิทย์ พุธสระน้อย
Codicon000063157คุณ ฐิตาภรณ์ เจ้ยสวัสดิ์
Codicon000063160คุณ กมล ชาวแขก
EMSef229505080thคุณ ธนัช แหวนประดับ
Codicon000063156คุณ ประภา ส้มเกลี้ยง
EMSef229505093thคุณ นพดล แบ่งเพชร
EMSef229505102thคุณ ทศพล อันฤดี
Kerryicon000063144คุณ ณัฐพล รวบทองหลาง
EMSef229505116thคุณ ปฏิคม ทาสุวรรณ
EMSef229505120thคุณ มะเฮซกุมาร ปานเดย์

วันที่ 6 สิงหาคม 2562

EMSEF229504913THคุณ ดารุณี วงศ์ษร
EMSEF229504827THคุณ ไซดี​ อารง
Codicon000062841คุณ พงศธร จตุรพรพิพัฒน์
EMSEF229504835THคุณ วิรัตน์ กุมาร
Codicon000062833คุณ ธีรวัฒ พ้นภัย
EMSEF229504844THคุณ กนกกร เอกสาโรจน์
Kerryicon000062818คุณ พงษพันธ์ ชนะภัย
EMSEF229504858THหลวงปู่มังกร สุจิตโต
EMSEF229504861THคุณ วีระวัฒน์. แก้วก่อง
EMSEF229504875THคุณ สุเทพ แตงร่ม
EMSEF229504889THคุณ พระมหาสุทธิพงษ์. สุชโย
EMSEF229504892THคุณ ชูเกียรติ เชือกโคกกรวด
EMSEF229504901THคุณ คมกริช เผือกจันทร์
Kerryicon000062800คุณอัษฎา ชะโนวรรณ
EMSEF229504915THคุณ อัญชศิรินทร์ ชัยน้อย
Kerryicon000062805คุณ สุชน นวลจันทร์
EMSEF229504929THคุณ ศิวพงศ์ สุวรรณพฤกษ์
Kerryicon000062796คุณ เขมรัสนี เพ็งวงษ์
Kerryicon000062807คุณ วรรณชรี สมบูรณ์

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

Codicon000061926คุณ ธนพร เทียบเพชร
EMSEF229504495THคุณ ฉวี วรรณพงษ์
Kerryicon000061920คุณ จุฑาทิพย์ ทิพย์เหรียญ
EMSEF229504504THคุณ ลัดดาวรรณ ดวงใจ
Kerryicon000061921คุณ ธีรยุทธ ประลมพ์กาญจน์
EMSEF229504518THคุณ ชัยพิชิต แกว่นธัญกิจ
EMSEF229504521THคุณ เบล
EMSEF229504535THคุณ สนิท บิลแสะ
EMSEF229504549THคุณ พัชรพล ปานกิจเจริญ
Codicon000061929คุณ วริศรา พูลเกิด
EMSEF229504606THคุณ ทินกร รุ่งโรจน์
EMSEF229504552THคุณ ณัฐกานต์ ไม้เต็ง
EMSEF229504566THคุณ ฉวีวรรณ ศรีวงษ์สุข
Kerryicon000061912คุณ จอร์ช
EMSEF229504570THคุณ พัฒนพงษ์ แสนคำ
EMSEF229504583THคุณ วราวรรณ กองกระโทก
EMSEF229504597THพระครูปลัดไพศาล ปุญญมโน
EMSEF229504610THคุณ รุสมี อาหมะ
EMSEF229504623THคุณ เทพจารี แก้วรุย
Codicon000061927คุณ นัฐพงศ์ ศรีภูมิภักดิ์
Kerryicon000061925คุณ สิริพร ธรรมเกษร
EMSEF229504637THคุณ นางอัญชลี ปิ่นแก้ว
EMSEF229504645THคุณ ชื่อวรายุทธ์ จันทโชติ
Codicon000062318คุณ พิศมัย สมรูป
EMSEF229504654THคุณ ถาวร ชาวสระใคร
EMSEF229504668THคุณ นิคม เสวกงาม
Kerryicon000062303คุณ ศุภโชค ทองสมุทร
EMSEF229504671THคุณ ศักดิพงศ์ เย็นใจ
EMSEF229504685THคุณ จันทร์จิรา นิ่มพิทักษ์พงศ์
EMSEF229504699THคุณ วิยดา ศรีสวัสดิ์
EMSEF229504708THคุณ ประเสริฐ โภคพูล
Kerryicon000062300คุณ สุวรรณี ปกรณ์แก้ว
EMSEF229504711THคุณ สุรีย์ ชุมเปีย
EMSEF229504725THคุณ สุภาภรณ์ มานะต่อ
EMSEF229504739THคุณ นัยน์ภัสสร รัตนพันธ์
Codicon000062330คุณ กัมปนาท ขำแก้ว
EMSEF229504742THคุณ สิทธิชัย พรอรุณสถาพร
Codicon000062325คุณ นารี ขัติยะ
Kerryicon000062308คุณ อมต กุลจันทร์
EMSEF229504756THคุณ สิทธิชัย ล่องสุนทร
EMSEF229504760THคุณ วรรณรัตน์ นกน้อย
Codicon000062317คุณ ธนภูมิ เนียมพู
Kerryicon000062312คุณ ณัฏฐนันท์ อัศวภูวานนท์
EMSEF229504773THคุณ จิดาภา วงศ์ใหญ่
Kerryicon000062301คุณ อัมพร ศรีหนูสุด
EMSEF229504787THคุณ สุวัฒน์ พัฒสถิตย์
Codicon000062327คุณ อำนาจ ราชวงษ์
Codicon000062328คุณ องอาจ เพ็ญการ
EMSEF229504795THคุณ พิมลมาศ นิยม
EMSEF229504800THคุณ นรา หมื่นนรา

วันที่ 2 สิงหาคม 2562

Codicon000061527คุณ อภิรัตน์ บรรณารักษ์
EMSEF229504331THคุณ ดวงตา รวิศิโรรัตน์
EMSEF229504345THคุณ นวภัสร์ เจียระสันติกุล
EMSEF229504359THคุณ พีรยุทธ เทพขจร
Kerryicon000061485คุณ รุ่งนภา พุฒกลั่น
Kerryicon000061477คุณ ภานุพงศ์ ฟูฟอง
EMSEF229504362THคุณ ศิขรินทร์ ดีล้วน
EMSEF229504376THคุณ วิญญูรัตน์ นันตานันทพงศ์
Kerryicon000061476คุณ นารีนันท์ จิตรสุข
Codicon000061529คุณ สุทธิสา ทองโชติ
EMSEF229504380THคุณ จุฑารัตน์ เก้าลิ้ม
Kerryicon000061488คุณ จิรายุทธ์ เชียงตอง
Codicon000061523คุณ สัจนิรันดร์ กลางโคตร์
EMSEF229504393THคุณ นักรบ อยู่เจริญ
Codicon000061528คุณ สมพงษ์ ศรีวิชัย
EMSEF229504402THคุณ สมศักดิ์ รวมทรัพย์
EMSEF229504416THคุณ อาทิตย์ เดชบุบผา
Kerryicon000061493คุณ กุลยา​
Codicon000061530คุณ ชุมพล คณิสาร
EMSEF229504420THคุณ สุรีย์ ไชยชนะ
EMSEF229504433THคุณ เกียรติศักดิ์ งามชื่น

วันที่ 1 สิงหาคม 2562

EMSEF229504172THคุณ พัชรี เสริมทรัพย์
EMSEF229504186THคุณ วิไลลักษณ์ บู๊เตียว
EMSEF229504190THคุณ เมธินี นาคนาคา
EMSEF229504209THคุณ อภิสิทธิ์ อินทร์น้อย
EMSEF229504212THคุณ ศรัณย์ธร เพชรสีม่วง
kerryicon000060976คุณ สมพร น.
EMSEF229504226THคุณ อุเทน โพธิ์ทอง
codicon000060995คุณ พรชัย
codicon000060997คุณ ภิรมย์ ธรรมศิริ
EMSEF229504230THคุณ ศราวุธ ถือทอง
EMSEF229504243THคุณ คธาวุฒิ กุหลาบวรรณ
Codicon000060999คุณ วัชราภรณ์ เกิดสิน
kerryicon000060985คุณ อนันต์สิทธิ์ บุณยศิริ
kerryicon000060975คุณ ชวนดี แซ่ลี่
kerryicon000060992คุณ อนิกธัญญ์ ชยสุทธา
EMSEF229504257THคุณ อภิวัฒน์ กลิ่นเทศ
EMSEF229504265THคุณ สมชาย เหลืองสด
EMSEF229504274THคุณ ชนิสรา รงค์ทอง
EMSEF229504288THคุณ ศิริรัตน์ แก้วมโณ
EMSEF229504291THคุณ เฮียหนุ่ม
EMSEF229504305THคุณ แม่ชีประภานิช ธงสิงค์
EMSEF229504314THคุณ สุริยันต์ บาทชารี
EMSEF229504328THคุณ กฤษฎาพัฒน์ อิศดิศัย
Codicon000060998 คุณ นันทพันธ์ เทพทอง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

EMSEF229506726THคุณ บัวไข สาระวัน
EMSEF229504019THคุณ ชิตตรี ธนสินชัย
EMSEF229504022THคุณ สมพิศ ผลมี
EMSEF229504036THคุณ วัชราภรณ์ จันทะเบี้ยว
EMSEF229504040THคุณ ณัฐวุฒิ วงษ์วานิช
EMSEF229504053THคุณ มนััส ขุนทอง
codicon000060528คุณ ดา
kerryicon000060518คุณ นิตยา สำราญ
EMSEF229504067THคุณ ศิวกร ปินะเก
EMSEF229504075THคุณ ปรารถนา บุญมา
codicon000060523คุณ น้อย
EMSEF229504084THคุณ มยุรา จิ๋วอยู่
EMSEF229504098THคุณ จุภาพร โสระมัด
codicon000060529คุณ รัชรินทร์ มิ่งไชย
EMSEF229504107THคุณ วิชุดา เพชรหิน
EMSEF229504115THคุณ นิศารัตน์ เพ็ชรชำลิ
kerryicon000060514คุณ นันท์นภัส จงจิต
EMSEF229504124THคุณ พัชรี ลออรัตน์ตระกูล

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

EMSEF229508316THคุณ กฤษณา หิรัญวิริยะ
kerryicon000059930คุณ ชนะ คณะจันทร์
EMSEF229508418THคุณ เตือนใจ อินทรเดช
kerryicon000059941คุณ ไพโรจน์ พรหมชาติ
kerryicon000059944คุณ วันทนียา ชัยหา
EMSEF229508302THคุณ กาญจนา ทาวงค์
kerryicon000059942คุณ ทศนันท์ ปานบุญ
EMSEF229508293THคุณ ณัฐชาภรณ์​ ลิ้มวิไล
Kerryicon000059931คุณ ศรัณย์ภัทร
EMSEF229508280THคุณ สิงโต
Codicon000059960คุณ วิฑูร​ วงษ์​อินทร์​
EMSEF229508262THคุณ จิรายุส พรมโสภา
kerryicon000059933คุณ เพชรประทุม รอดเกษม
EMSEF229508281THคุณ คงชนก ธีวรากานต์
codicon000059958คุณ แป้ง แก้วดวงดี
Codicon000059953คุณ สาธิต พรมมา
Kerryicon000059939คุณ ชนันท์ญา หินแจ่ม
EMSEF229508395THคุณ มณีวรรณ ดียะตาม
EMSEF229508378THคุณ จุฑามาศ ชูประดิษฐ์
Kerryicon000059935คุณ รุ่งนิรันดร์ ผดุงพิทักษ์ชน
EMSEF229508364THคุณ พิชิตวุฒิ เมฆหมอก
EMSEF229508355THคุณ จิราภรณ์ จันทกิจ
Kerryicon000059927คุณ นิติพล ธาระรูป
Kerryicon000059937คุณ สิริมา คำพิมูล
EMSEF229508404THคุณ อุกกฤษณ์​ อักษรพันธ์
kerryEF229508347THคุณ จิราภรณ์ ฤทธิ์ทอง
kerryicon000059946คุณ รภัส ธนะภูมิ
EMSEF229508276THคุณ นิทัศน์ ชินธมฺโม
EMSEF229508231THคุณ ธัญญวุฒิ กันทะวงค์
EMSEF229508191THคุณ สายสมร จันทร์ประเสริฐ
codicon000059952คุณ คำรณ พรหมทอง
EMSEF229508174THคุณ นางสาวอินทิรา บุญชัยโย
EMSEF229508259THคุณ กรวรรณ สุดชะดา
EMSEF229508228THคุณ กษนพรรณ เรืองณรงค์
kerryicon000059948คุณ เขมิกา เย้นใส
kerryicon000059940คุณ จุฑารัตน์ แซ่ตั้ง
EMSEF229508333THคุณ ชญาดา เดชวิษณุพร
EMSEF229508497THคุณ กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล
EMSEF229508214THคุณ สมปอง ช่องศรี
EMSEF229508188THคุณ มิรันตรี​ อัดสูงเนิน
kerryicon000059929คุณ พรกมล ศรไชยากร
EMSEF229508320THคุณ ปรัชญา มานะกุลชัยคำ
EMSEF229508205THคุณ พรกฤษณ สิงห์โตทอง
EMSicon000059928คุณ สุวลี กิ่งแก้ว
EMSicon000059938คุณ สุดยอด
EMSEF229508245THคุณ ธุวานนท์ อมาตยกุล

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

EMSEF229507960THคุณ ทัศนีย์ สิงห์โสดา
EMSEF229507973THคุณ ประวีร์ เด้ดใจทัศน์
EMSEF229507987THคุณ ธีระวัฒน์ กงแก้ว
EMSEF229507995THคุณ ฟิรเดาซ์ วาแมดีซา
EMSEF229508007THคุณ ชยพล ปรีชา
EMSEF229508015THคุณ พรทิพย์ พึ่งทอง (ส้ม)
EMSEF229508024THคุณ อัมรินทร์ เมืองมูล
Codicon000059122คุณ มัทนา ภูสิริพัฒนานนท์
EMSEF229508038THคุณ สุเทพ
Kerryicon000059111คุณ อดิศักดิ์ บุญพงษ์
EMSEF229508055THคุณ มนัสนันท์ แสนสมปาน
EMSEF229508069THคุณ วิชนี ไทรงามเอี่ยม
EMSEF229508072THคุณ ระชา สุขีเจริญ
Kerryicon000059110คุณ หฤทัย บุญห่อ
Codicon000059121คุณ วสันต์ มงคลแก้วเลิศ
Grabส่งแล้ว ผ่าน grabคุณ มหัทธกร
EMSEF229508086THคุณ ปรีชา. เมืองมูล
EMSEF229508090THคุณ วันวิสา วงศ์เทพ
EMSEF229508109THคุณ สีหนาท ปานสูงเนิน
EMSEF229508112THคุณ ซารีฮะห์ หะยีแยนา
EMSEF229508126THคุณ อุไรวรรณ โภชกรณ์
Kerryicon000059113คุณ ชุติมดี สุสดา
Codicon000059118คุณ นันฐิกาล พาณิชย์ทองสกุล
Codicon000059120คุณ มณีศวร. สอนสุข
EMSEF229508130THคุณ ทองคำ มหาอุตม์
Kerryicon000059109คุณ พัชราภรณ์ นีระมิตร
EMSEF229508143THคุณ รุ่งนภา…เฉลิมเกียรติ
EMSEF229508157THคุณ บรรจบ กำจัด
Kerryicon000059114คุณ นพรัช วงศ์ชั้น
EMSEF229508157THคุณ รัตนา ธรรมส่องหล่า
KerryEF229508041THคุณ สุวรีย์ บางแก้ว
Codicon000059119คุณ ประธี ไพรพนาเวศน์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

EMSEF229507854THคุณ อนุสรณ์. สาระพงศ์.
EMSEF229507868THคุณ ศุภาพิชญ์ ทองผ่อง
EMSEF229507871THคุณ ปิยะวรรณ อาทิตย์ตระกูลชัย
EMSEF229507885THคุณ วรรลา ศรีศรทอง
Kerryicon000058729คุณ พูนสุข อารักษ์
Kerryicon000058719คุณ มลฤดี ธรรมรักษ์
EMSEF229507899THคุณ สุชน ถุงวิชา
EMSEF229507908THคุณ มยุรฉัตร สุรินทร์ชมพู
EMSEF229507911THคุณ สมนึก จันทร์เกตุ
Codicon000058735คุณ ณัฎฐ์ศิร์ ณะละเอียด
Kerryicon000058717คุณ เศกสันต์ สุขนา
Kerryicon000058718คุณ กาญจนา ยะวงศ์
EMSEF229507925THคุณ มณีรัตน์ ยอดเพ็ชร์
EMSEF229507939THคุณ จักรพงษ์ สุธรรม
Kerryicon000058722คุณ ทัชช์ธานนต์ เนินบก
EMSEF229507942THคุณ ราชันย์ บุดดาเลิศ
EMSEF229507956THคุณ อนุรักษ์ ราชโสม