Refeeding syndrome

2018-07-04T20:29:02+07:00

Refeeding syndrome คือ ภาวะที่ร่างกายขาดสารอาหารเป็นเวลานาน แล้วได้รับสารอาหารอย่างฉับพลัน ทำให้ระบบประสาท สมอง กล้ามเนื้อ หัวใจเสียหาย หรือ อาจทำให้เสียชีวิตได้