อาหารแปรรูป

มีโซเดียมจำนวนมาก รวมไปถึงสารฮีสตามีน