*หมายเหตุการจัดส่ง

1. ตัดรอบการจัดส่ง วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 20.30น.
2. สำหรับ ผู้ที่สั่งสินค้าและแจ้งหลักฐานการชำระเงิน ในวันศุกร์ หลัง 20.30 และ  วันเสาร์-อาทิตย์ จะจัดส่งใน วันจันทร์ ของสัปดาห์ถัดไป
3. อัปเดตเลข Tracking ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 15.00น.

ตรวจสอบการจัดส่งแบบ EMS >>>  คลิกที่นี่
ตรวจสอบการจัดส่งแบบ Kerry / เก็บเงินปลายทาง (COD) >>>  คลิกที่นี่
ตรวจสอบการจัดส่งแบบ Flash Express >>>  คลิกที่นี่

วันที่ 9 เมษายน 2563

EMSEG539309454THคุณ พิเชษฐ์ ไพฑูรย์
CodGRPL000115817คุณ วัชราภรณ์ พันธุ์วศิน
EMSEG539309508THคุณ ภนิตา รุจิกิตติเกษม
CodGRPL000115830คุณ อุทัยชู วัฒนเกียรติ
KerryGRPL000115811คุณ ปัทมาวดี (ตุ้ม)
EMSEG539309471THคุณ วัฒนา วันทากูล
EMSEG539309499THคุณ สมภพ อินต๊ะรักษา
EMSEG539309485THคุณ กันยารัตน์ จันทร์ดี
EMSEG539309468THคุณ สุปรีชา  แก้วกังวาล
KerryGRPL000115803คุณ นิตยา งามสวย
EMSEG539309406THคุณ วาสนา หลุ่มไส (ยิ้ม)
EMSEG539309437THคุณ เเดงต้อย ธะนะสิทธิ์

วันที่ 8 เมษายน 2563

EMSEG539309220THคุณ วรัท โกพลรัตน์
EMSEG539309145THคุณ คมพล พันธ์ยาง
EMSEG539309193THคุณ รัชพล ภูมณ
CodGRPL000115530คุณ สมเมือง บุญทัน
CodGRPL000115541คุณ พัชราวลี ดิบเจจ๊ะ
CodGRPL000115566คุณ อุษณีย์ พวงพืช
EMSEG539309128THคุณ สมคิด คำกาใจ
CodGRPL000115531คุณ วรรณชนก ไฉวกลาง
EMSEG539309352THคุณ วราวรรณ กองกระโทก
EMSEG539309247THคุณ ณัฐพร วงศ์หงษ์
EMSEG539309162THคุณ ชลชัย กุณะด้วง
CodGRPL000115525คุณ อาพร. สุวรรณตรี
EMSEG539309410THคุณ ธวัช ปวนน้อย
CodGRPL000115546คุณ ลัดดาวัลย์ จันทร์สอน
EMSEG539309159THคุณ นริศา โอสถ
EMSEG539309202THคุณ พัชรี มีทวี
EMSEG539309349THคุณ โชคพิทักษ์​ พรมลิ​
KerryGRPL000115544คุณ จิรวัฒน์ พุ่มศิโร
EMSEG539309216THพระมหานิธิสรรค์ ปภสฺสโร
CodGRPL000115528คุณ ทศพร  เลิศสกุลไพร

วันที่ 7 เมษายน 2563

EMSEG539308975THคุณ ลักษณ์ ยาน้อย
EMSEG539309009THร้านศิลป์เจริญค้าวัสดุ(ปอย)
EMSEG539309065THคุณ พรพรรณ ธาดาพงศ์ไพบูลย์
EMSEG539309043THคุณ วัชรพล
EMSEG539309030THคุณ ญาณิศา อินทะชัย
EMSEG539308992THคุณ ศิริประภา รักคำมุล
KerryGRPL000115334คุณ สุวัจนีย์ วีระเดชากุล
EMSEG539309074THคุณ ปทุมทิพย์  แสงฮวด
CodGRPL000115330คุณ วารีย์ เด็นหาด
CodGRPL000115331คุณ กัญญาภัค แสนสุข
EMSEG539309026THคุณ จอย พัชรา
CodGRPL000115322คุณ สุทธิโชติ์
EMSEG539309088THคุณ อิสริยา พงษ์อนันตโยธิน
EMSEG539309012THคุณ อนุสรา นิลอุดมศักดิ์ (โอเล่)
CodGRPL000115320คุณ สุดารัตน์ สมฤทธิ์

วันที่ 6 เมษายน 2563

EMSGRPL000114801คุณ วัชระ เฮงตระกูล
EMSGRPL000114753คุณ วันทวัฒน์ ดีโชรัมย์
KerryGRPL000114770คุณ นัฐพล ตรีโชติ
KerryGRPL000114747คุณ มนตา
CodGRPL000114750คุณ ศรีแพร คำอยู่
CodGRPL000114755คุณ จิรนันท์ โลทะกะ
CodGRPL000114754คุณ อัมพร ลุงแหลง
EMSGRPL000114779คุณ ณัชชา คำสุมาลี
KerryGRPL000114775คุณ พรพิรุณ เกิ่งสุวรรณ
KerryGRPL000114776คุณ พรกมล ศรไชยากร
KerryGRPL000114791คุณ วสันต์​ เล็ม​บ​า​รอ​ฮ​ี​ม
EMSGRPL000114762คุณ ชฏาพร ทองโคตร
EMSGRPL000114790คุณ สิริรัตน์  ตั๋นวัน
KerryGRPL000114748คุณ พิฑูรย์ เชิดรัมย์
EMSGRPL000114751คุณ วีระยุทธ สิงห์สุพรรณ
EMSGRPL000114192คุณ นวารินทร์ คำสุวรรณ์
EMSGRPL000114188คุณ ลูกตาล
KerryGRPL000114134คุณ เตชิณานันท์ บุญยวิสิฐโภคิน
KerryGRPL000114145คุณ ชัชชญา
CodGRPL000114149คุณ วิไลพันธ์  ระวังการ
EMSGRPL000114167คุณ พรรณทิพย์ สาระพันธ์
KerryGRPL000114132คุณ แสงเดือน เคารพไมตารี
KerryGRPL000114151คุณ จุฑามาศ ทรัพย์เจริญกูล
CodGRPL000114129คุณ วรพันธ์  วิจารณ์
CodGRPL000114169คุณ กิตติศักดิ์ เปลาปาละโก

วันที่ 3 เมษายน 2563

EMSEG539308811TH​คุณ อมลวรรณ วิเชียรศรี
EMSEG539308839THคุณ พรรณนิภา ดอกไม้งาม
CodGRPL000114467คุณ ปิยะฉัตร​ บุญ​ประสิทธิ์
CodGRPL000114443คุณ สุรเชษฐ์… เสื่อ กูล..
EMSEG539308873THคุณ ชัยฤกษ์ ปัญจมาสกุล.
EMSEG539308895THคุณ รจนา บัวทอง
EMSEG539308856THคุณ อ้อม ดอนพันเมือง
CodGRPL000114449คุณ หฤษฎ์ สินสุข
KerryGRPL000114461คุณ ภัสสรา วงธาโรจน์
EMSEG539308825THคุณ สุรียาตี อาแว
CodGRPL000114441คุณ พัชรี ชัยชนะ
EMSEG539308887THคุณ เจตพร แก้วสุวรรณ
EMSEG539308860THคุณ ปรีรันยา​ จันทะเกต
EMSEG539308842THคุณ Ben

วันที่ 2 เมษายน 2563

KerryGRPL000114069คุณ มณีลิน วงศ์สาย
CodGRPL000114079คุณ บุญนาค  สหิบุญ
EMSEG539304412THคุณ วิรัตน์ กุมาร
EMSEG539304372THคุณ ศิริลักษณ์ นกวอน
EMSEG539304409THคุณ ไพรัต น้อยจังหาญ
EMSEG539304430THคุณ อธิวัฒน์ รุ่งแดง
KerryGRPL000114059คุณ มธุริน ล้ำเลิศ
EMSEG539304386THคุณ พัชราพร ปัญญา
EMSEG539304426THคุณ ชนิดา เอื้อกิจ
CodGRPL000114082คุณ จอมทอง   บุตรโคตม์
CodGRPL000114080คุณ ปวีณาหงษ์ บุญสีใส
CodGRPL000114084คุณ มุกตา บู่เอียด
EMSEF229465363THคุณ เฉลิมพล โคตบุตร
EMSEG539304369THคุณ ปวีณา พันธุมิตร

วันที่ 1 เมษายน 2563

Codgrpl000113668คุณ ภิญโญ พันธ์ยาง
Codgrpl000113650คุณ พงษ์ศักดิ์ ชาวหลวง
EMSEF229465567THคุณ เกียรติ​กนก​วรรณ​ สุ​ฤทธิ์
Codgrpl000113632คุณ อนุชิต เสน่ห์กลศาสตร์
Kerrygrpl000113629คุณ กาญจนา ฉัตรพัฒนศิร
Codgrpl000113666คุณ ลัดดาวัลย์ กันทัด
Kerrygrpl000113652คุณ ธีรการต์ อิ่นแก้ว
EMSEF229465329THคุณ ภูวดล ใจพินิจl
Kerrygrpl000113628คุณ นิมิตร เสี้ยวภูเขียว
EMSEF229465607THคุณ พรพิมล เจริญวงศ์
EMSEF229465540THคุณ จันทกานต์ นพศรีจันทร์
Codgrpl000113667คุณ ประหยัด มีข้าว
EMSEF229465553THคุณ วารินทร์ นิ่มเจริญ
Kerrygrpl000113636คุณ เบญจวรรณ แซ่โง้ว
Kerrygrpl000113634คุณ รชานนท์ ชุ่มมณี
Codgrpl000113673คุณ วัตร
EMSEF229465519THคุณ ฉัฐรส จิตรโอฬาร
EMSEF229465598THคุณ จารุเดช รัตนาจารย์
Codgrpl000113639คุณ พีระ เอกภพอนุกูล
EMSEF229465584THคุณ จิราภรณ์ เดชโฮม
EMSEF229465522THคุณ สายใจ เลขนอก
Kerrygrpl000113648คุณ ฉัตรชฎา  สุดเฉลียว

วันที่ 31 มีนาคม 2563

EMSEF229465301THคุณ รณกร โรจนประทีป
Codgrpl000113148คุณ มณีรัตน์ กันแย้ม
EMSEF229465315THคุณ เกริกวุฒิ  ปลาทอง
Codgrpl000113076พระมหาพบธรรม เขมโก
EMSEF229465377THคุณ เบญจวรรณ  ครุฑน้อย
Codgrpl000113150คุณ นภมณฑล  อุตระ
Kerrygrpl000113183คุณ กัลยา นทีพิทักษ์
EMSEF229465332THคุณ ณัฐพงษ์ มณีกลาง
Kerrygrpl000113171คุณ กิตติ คงพิทักษ์
EMSEF229465346THคุณ ณัชชารีย์ บูรณะอมรพันธุ์
Codgrpl000113073คุณ ณัฐพล ศรีราม
Kerrygrpl000113186คุณ พรเทพ แก้วกำชัย
EMSEF229465350THคุณ พนัดดา นัทธีศรี
Codgrpl000113060คุณ นิทัศน์ เตชะวันโต
Codgrpl000113149คุณ พัชราภรณ์ ตะณูสูตร
EMSEF229465292THคุณ รจนา อนุวงศ์

วันที่ 30 มีนาคม 2563

EmsEF229465385THคุณ อนัญญา ชลพรมงคล
Kerrygrpl000111848คุณ เอกราช ลิ้มสังกาศ
Kerrygrpl000111898คุณ หรรษา บุญลัภยานันท์
Kerrygrpl000111912คุณ วันวิสา ปู่ศรี
Kerrygrpl000111941คุณ อารักษ์  เสือเจริญ
Kerrygrpl000111830คุณ กำจัด ศักดิ์วงษ์
Kerrygrpl000111872คุณ ชนิดา ยอดนครจง
Kerrygrpl000111845คุณ ณัชชา หนูมั่น
Codgrpl000111881คุณ อำนาจ  ทองตาม
Kerrygrpl000111914คุณ ​จีรนันท์​ โชคนัก
Kerrygrpl000111827คุณ ยงยุทธ พัฒน์ช่วย
Kerrygrpl000111895คุณ กิตติธัช ศรีทอง
Codgrpl000111932คุณ พรรณิภา แขนโคกกรวด
Kerrygrpl000111868คุณ อรอุมา เปกะมล
Codgrpl000112530คุณ สุชาดา อินตา
EMSEF229465536THคุณ มัตติกา ถาอูม
EMSEF229465258THคุณ ปฏิพัฒน์ ปิ่นภู่
Codgrpl000112517คุณ ลำใย สีสะอาด
Codgrpl000112522คุณ ณรงค์ หนูเมือง
EMSEF229465244THคุณ ศราวุธ บุญธรรม
Kerrygrpl000112571คุณ รัชพล อัคร​เดช​ธนา​กุล
EMSEF229465275THคุณ เยาวลักษณ์ กัลยาณ์
EMSEF229465505THคุณ สุพรรษา บุญฉาย
Kerrygrpl000112576คุณ วรัญญา มะโซะ
EMSEF229465496THคุณ ธิภาภรณ์ สุขอยู่
EMSEF229465289THคุณ สุมิตรา ยงเพชร
EMSEF229465261THคุณ ฉัตรชัย ศรีบุญ
EMSEF229465575THคุณ บุญมี เซ็งมณี
EMSEF229465479THคุณ ณัฐพงศ์ ตั้งอำพรทิพย์
Kerrygrpl000112555คุณ สุจิตรา ทองคำพันธุ์
Codgrpl000112525คุณ มนตรี นามสกุล โตมีบุญ
Kerrygrpl000112544ร.ท.หญิง ณัชณภัทร ใจอดทน
EMSEF229465451THคุณ จิรพัฒน์ ขันทอง
Kerrygrpl000112551คุณ พงศ์ธร ดวงอุปมา
Kerrygrpl000112560คุณ วิภาพร ขันถม
EMSEF229465482THคุณ มณีรัตน์ ขวัญแก้ว
Kerrygrpl000112566คุณ นคภัทร สำราญ
EMSEF229465465THคุณ สุธรรม ปานจีน

วันที่ 27 มีนาคม 2563

EMSEF229465434THคุณ ชิณโชติ โกศล
CodGRPL000111086
คุณ สุรีรัตน์ คำวรรณะ.
EMSEF229465235THคุณ Mee Mee
CODGRPL000111498
คุณ ดนุดล โตโสวรรณ
EMSEF229465448TH
คุณ สายชล แตกปัญญา
CodGRPL000111500คุณ สมยศ นิตพันธ์
KerryGRPL000111487
คุณ หทัยรัตน์ ฤทธิ์มงคล
CodGRPL000111472
คุณ วิรัตน์ เอี่ยมโคกสูง
EMSEF229465403TH
คุณ ฉัตรชัย ใจเพชร
EMSEF229465425TH
คุณ ปาริฉัตร จันทร์เพ็ง
CodGRPL000111490คุณ ทองมี รุชะดา
EMSEF229465417TH
คุณ อนุรดี ศรีจันทร์

วันที่ 26 มีนาคม 2563

EMSEF229465195THคุณ ธนากาญจน์ นามบุตรดี
EMSEF229465227THคุณ ธนกฤต บุญเรือง
KerryGRPL000111110คุณ จงกลณี
CodGRPL000111085คุณ กรณิภา สมหวัง
CODGRPL000111120คุณ เพ็ญ
EMSEF229465213THคุณ อานุวัฒน์ แสงสี
KerryGRPL000111113คุณ สิริกร เชิงดี

วันที่ 25 มีนาคม 2563

KerryGRPL000110807คุณ ปิยะ สิงห์ชูวงค์
EMSEF229465200THคุณ สุรชัย เอกพฤกษาอำไพ
KerryGRPL000110805คุณ ณัฐวุฒิ มานะนำเกษม
EMSEF229465187THคุณ สมทัศ งานสถิร
CodGRPL000110808คุณ วิภารัตน์  ฉายรังสี
KerryGRPL000110789คุณ ลักษณ์ริษา หทัยพัชระพงษ์

วันที่ 24 มีนาคม 2563

EMSEF229465142TH
คุณ น้ำค้าง บุตรเจริญ
EMSEF229465125TH
คุณ กาญจนา ราชตัน
EMSEF229465142TH
คุณ วันเพ็ญ เลิศเมือง
CODGRPL000110454
คุณ เกียรติศักดิ์ ถนอมญาติ
CodGRPL000110468
คุณ บุญช่วย เจนทะเล
EMSEF229465173THคุณ คำดี กิจการ
CodGRPL000110503
คุณ จักรพันธ์ ประชาสนธิ
EMSEF229465111TH
คุณ รัตนะ อารยะวาณิช
EMSEF229465156TH
คุณ อนุพงษ์ ปะตะเน
EMSEF229465085TH
คุณ มลิวรรณ เก้วอำไพ
EMSEF229465099TH
คุณ ไอลัดดา สารีธา
EMSEF229465160TH
คุณ วัชระ น่วมอินทร์
CodGRPL000110467
ส่ง นายปรีชา รุมตะคุ
KerryGRPL000110501ภัสสรา มีผล
CodGRPL000110461
รวีวรรณ หวังสะแลร์

วันที่ 23 มีนาคม 2563

CodGRPL000109499ร้าน ไบร์ทแทททู
EmsGRPL000109828คุณ กมลชนก รุเชียรชัย
EmsGRPL000109785คุณ ธนู พรหมรังษี
EmsGRPL000109800คุณ อารมณ์ วิชาศรี
EmsGRPL000109778คุณ ศิริพร สุขสวัสดิ์
EmsGRPL000109819คุณ ปลา
CodGRPL000109825คุณ ธีรศักดิ์ บัวแก้ว
EmsGRPL000109801คุณ รุ่งนภา เฉลิมเกียรติ
EmsGRPL000109794คุณ ดวงฤทัย​ ดวงสุภา
CodGRPL000109835คุณ ณัฐวีร์ ชอบเลี้ยวรื่น
EmsGRPL000109823คุณ นิธิวัฒน์​ หนูอุไร
CodGRPL000109821คุณ มีมี่ เทวบัญชาชัย
EmsGRPL000109787คุณ สมบัติทิพย์
KerryGRPL000109789คุณ วิธิสรรค์ พรหมอริยวงศ์
EmsEF229465006THคุณ เขมจิรา ยังสีชาติ
EmsEF229465139THคุณ รุจิเรข ทองมี
KerryGRPL000110209คุณ อาทิตย์ รักชาติเจริญ
EmsEF229465037THคุณ สุธาสินี จันทรเฉิด
CodGRPL000110222คุณ ปิยนารถ เนียรมงคล
CodGRPL000110214คุณ ตู้พร เมดเเสงสี
CodGRPL000110221คุณ พรประพันธ์ อรุณประชา
CodGRPL000110212คุณ ภัทธิรา บรรจง
EmsEF229465023THคุณ ปีหมา สุวรรณ นิตย์
KerryGRPL000110207คุณ นิรัชรา สุทธิรักษ์
EmsEF229465054THคุณ เสน่ห์  ลังหาเปี้ย
CodGRPL000110236คุณ ชิด
KerryGRPL000110213คุณ แพร วรรณยิ่ง
EmsEF229465068THคุณ สงกรานต์
EmsEF229465045THคุณ ทัศนีย์​ ห้วย​หงษ์​ทอง
CodGRPL000110215คุณ บุญมา จันทร์ภิรมย์
CodGRPL000110219คุณ จรัญญา อำพันธ์
CodGRPL000110239ร้านรวยยนต์ อยุธยา
EmsEF229465071THคุณ รุ่งนภา  สงวนสมบัติ
KerryGRPL000110177คุณ วีระ เสาร์หงษ์