*หมายเหตุการจัดส่ง

1. ตัดรอบการจัดส่ง วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 20.30น.
2. สำหรับ ผู้ที่สั่งสินค้าและแจ้งหลักฐานการชำระเงิน ในวันศุกร์ หลัง 20.30 และ  วันเสาร์-อาทิตย์ จะจัดส่งใน วันจันทร์ ของสัปดาห์ถัดไป
3. อัปเดตเลข Tracking ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 15.00น.

ตรวจสอบการจัดส่งแบบ EMS >>>  คลิกที่นี่
ตรวจสอบการจัดส่งแบบ Kerry / เก็บเงินปลายทาง (COD) >>>  คลิกที่นี่
ตรวจสอบการจัดส่งแบบ Flash Express >>>  คลิกที่นี่

วันที่ 5 สิงหาคม 2564

1 GRPL00004500278 คุณ สุดารัตน์ มหาครอง

2 GRPL000045003GQ คุณ บุญธิดา จ้อยจำรูญ

3 GRPL000045004WV คุณชไมพร ขวัญเมือง

4 GRPL000045005UZ คุณ ตรัสสา เลิศจิระประเสริฐ

5 GRPL000045006JY คุณ รัตติยา ดีดกลิ่น

6 GRPL0000450073F คุณ นงนุช กุลบุปผา

7 GRPL000045008CJ คุณ วรรณศิริ ผลประมูล

8 GRPL0000450096Z คุณ สิโรจน์ ชื่นงาม

9 GRPL000045011TT คุณ ศุภรัตน์ วันดี

10 GRPL0000450127E คุณ ธิดา ด้วงสำรวย

11 GRPL000045013KV คุณ อภิรญา เดชชลาลัย

12 GRPL000045014B2 คุณ วลัยรัตน์ ลิมปะสุวัณณะ

13 GRPL00004501538 คุณ ปรีดี ตั้งฤาษีเจริญ

14 GRPL000045016W9 คุณ ญฐพล สุพร

15 GRPL000045018CX คุณ ทักษะ บุษยโภคะ

16 GRPL000045020E3 คุณ ปาณิสรา

17 GRPL00004502272 คุณ กรกช เเขกเเก้ว

18 GRPL0000450247J คุณ ดาวเรือง วงศ์ภูงา

19 EH735825339TH ชุลิตา ถาวรชัย

20 EH735825373TH กันติญา จันทสิงห์

21 EH735825342TH ชัยวัฒน์ สรรพสัมฤทธิ์

วันที่ 4 สิงหาคม 2564

1 GRPL00004467785 สุรสิทธิ์ สดศรี
2 GRPL000044685PM คุณเรณุกา หนูสังข์
3 GRPL000044687BZ คุณ เรณู อินทร์พิทักษ์
4 GRPL000044691XN คุณนิตยา คำทรา
5 GRPL000044693MJ คุณ จารุโรจ จุฑาบุญสิษฐ์
6 GRPL000044695VD คุณชลลิสา เลาเหวณิช
7 GRPL000044696QF คุณ จินตนา วรงค์สิงหรา
8 GRPL000044697VA สมพร ดุลยรัตน์
9 GRPL000044698H6 คุณ ญดาพร
10 GRPL0000446999Y คุณบุญญภัทร แก้วมีแสง
11 GRPL000044700XF วรินทร์ธร อภิศิษฐ์กุลภัทรา
12 GRPL000044701UL คุณ เตือนใจ โพธิ์หนู
13 GRPL000044702KK คุณ เถกิงศักดิ์ เจริญวัฒนา
14 GRPL000044703XE ธนธร บุญเรือง
15 GRPL000044704VD คุณยศวัฒน์ อัครพรชัยศิริ
16 EH735825356TH แม่น้อย มยุโรวาท
17 EH735825299TH นายณณัฐ ขำพุ่มพงษ์
18 EH735825308TH นนที ถาวรพันธุ์

วันที่ 3 สิงหาคม 2564

1 GRPL00004429689 คุณ วุฒิธ์ ฉายะบุตร
2 GRPL0000442976H คุณ พิมพ์นิภา เทพยศ
3 GRPL000044298U5 คุณ วรเวทย์ มโนขันธ์
4 GRPL000044299VF คุณ จรรจิรา นวลจันทร์
5 GRPL00004430024 คุณ สำเริง ศึกขะชาติ
6 GRPL000044302BX คุณ รัชนีพร เจนวิถีสุข
7 GRPL0000443043D คุณ วิไลวรรณ ปิ่นโคกกรวด
8 GRPL000044307EM คุณ เรวดี ใจซื่อ
9 GRPL000044308EN คุณ ทอแสง เวชชโย
10 GRPL000044310XF คุณ มัทรียา ธาราทรัพย์
11 GRPL000044311J3 คุณ สมบูรณ์ โอตรวรรณะ
12 GRPL000044312LD คุณ สกล อร่ามทรัพย์
13 GRPL000044313B7 คุณ พรรณี กิจเจริญวงค์
14 GRPL000044314J5 คุณ ศรัญญา กรรณติมากร
15 GRPL0000443158L คุณ มัตติกา บุญชม
16 GRPL000044316YZ คุณ อิ่ม
17 GRPL000044317AK คุณ วันทนีย์ จันทร์ศิริ
18 GRPL000044318MR คุณ ศิริวรรณ คะเณ
19 GRPL000044320JS คุณ พัชรบูรณ์ บุรณเวช
20 GRPL000044322HD คุณ ไกรวิทย์ เครื่องใจ
21 GRPL000044323GB คุณ นิตยา ตรีจรูญนิจ
22 GRPL00004432449 อาจารย์ ชูชาติ อินเจริญ
23 GRPL000044326Q3 คุณ จีรกานต์? ทองสุก
24 GRPL000044328DQ คุณ คนิตย์ ถิ่นโท
25 GRPL000044329BS คุณ ณัชนพ โก่งศร
26 GRPL000044331XN คุณ เกรียงศักดิ์ จงผิตะ
27 EH735825413TH สุภาพร กระจ่าง

วันที่ 2 สิงหาคม 2564

1 GRPL00004364635 ร้านเดซี่สกิน
2 GRPL000043648D4 คุณ ขจรศักดิ์ โสฬศ
3 GRPL0000436494S คุณ สุภาวดี เสนปาน
4 GRPL0000436513R คุณ มังกร ทวีทรัพย์วัฒนา
5 GRPL000043654QB คุณอังคณา เนียมตุ๊
6 GRPL000043655U5 คุณปริญญา เศรษฐี
7 GRPL000043657WG คุณ เกศรา โคกคำยาน
8 GRPL000043658EC คุณ พนมกร ลีลาเชี่ยวชาญกุล
9 GRPL000043660XE คุณ ธนพร หมื่นเดช
10 GRPL000043661PL คุณ จุฑาทิพย์ สิงห์ไพร
11 GRPL0000436625R คุณ มโนชัย แมนชั่น
12 GRPL0000436645U คุณ กุลนิษฐ์ จิตรสอาดกุล
13 GRPL000043666EG คุณ อรุณี สืบเพ็ง
14 GRPL000043667A9 คุณ นุชจา เสียงสนั่น
15 GRPL000043668RS คุณ วิมลมาส ธาราทรัพย์
16 GRPL000043670WB คุณ พิมพ์ลดา ฐานิสภัทราพงศ์
17 GRPL000043671EA คุณ สุไพลิน ศรีแดง
18 GRPL000043672H9 คุณ ปุณยวีร์ กังวานวงษ์
19 GRPL000043673KU คุณ ธัญญรส โอเจริญ
20 GRPL000043675HT คุณ นิมิตร เสี้ยวภูเขียว
21 GRPL000043676DT คุณ นทกัญ รัตนมณีชฎา
22 GRPL000043677Q6 คุณ สุวรรณา พวงมณี
23 GRPL00004367993 คุณ ยุทธ อารี
24 GRPL000043681K7 คุณ แพรวนภา มีเบ้า
25 GRPL000043682WJ คุณ วารี (บ้านแม่ดวงใจ หลังสีเขียว)
26 GRPL000043683PT คุณ ดาวเรือง วงศ์ภูงา
27 GRPL000043685BH คุณ วไลลักษณ์ เสริมทัพย์
28 GRPL000043693XJ คุณ พ.ต.ท.พิรุณ ถวัลย์ธัญญา
29 GRPL000043695DK คุณ ฐิติพร โลหะพิริยะกุล
30 GRPL000043696Q7 คุณ อัดทศิลป์ ศรีมัง
31 GRPL000043698LR คุณ ลัดดา ทองแสน
32 GRPL00004369978 คุณ พรรณี ปันเจิง
33 GRPL000043701KW คุณ ประภา กำปั่นวงศ์
34 GRPL000043702RX คุณ ประชุม สุจินพรัหม
35 GRPL0000437043T คุณ สมจิตร ศรีสายหยุด
36 GRPL000043708X6 คุณ อภิญญา เกตแก้ว
37 GRPL000043709T2 คุณ สุพิศ หลักฐาน
38 GRPL000043710YJ คุณ ชัชชญา เผ่าจันทร์
39 GRPL0000437126R คุณ ศุภรัตน์ เกษมศิลป์
40 GRPL000043713UL คุณ สุดารัตน์ มหาครอง
41 GRPL0000437159E คุณ ศิวกานต์ หงษ์เหลี่ยม
42 EH735825237TH ชนากานต์ กาจีนะ
43 EH735825254TH ร้านไส้อั่ว ฝ้ายคำ
44 EH735825325TH หทัยรัตน์ มาลัยกฤษณะชลี
45 EH735825360TH เฉลิม ช้างเอม
46 EH735825245TH จิตรประภา ดาคม

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

1 GRPL000042868KG คุณ นิรุต นาควาริน
2 GRPL000042869CV คุณอินทิรา ผิวดำ
3 GRPL000042872BH คุณ อมรรัตน์ มีโพธิ์
4 GRPL0000428738N คุณวรรณพร วโรดม
5 GRPL000042875ZX คุณ ภัควัฒน์ ตันสืบเชื้อสาย
6 GRPL000042876XK คุณ ทะนงค์ ธงศรี
7 GRPL000042878YH คุณ อลิสา สาอนันต์
8 GRPL0000428797V คุณสตกมล เปรมแสง
9 GRPL0000428808V คุณ สิริรัตน์ สุพรรณธะริดา
10 GRPL0000428815N คุณรุจี มาลัยวงศ์
11 GRPL000042882AH THE FIRST
12 GRPL000042883GG คุณ ประเสริฐ หลวงข้าเจ้า
13 GRPL000042884CP คุณ พรทิพา กุลพรอานนท์ พี่นุ่น
14 GRPL000042885WM คุณ อารีย์รัตน์ เตชะสกุลสิน
15 GRPL000042888LJ คุณ ยาซิน อารี
16 GRPL000042889Z4 คุณ นพวรรณ ชมชัย
17 GRPL00004289066 คุณศักด์สิทธิ์ ธงศรี

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

1 GRPL0000424626Z คุณ สุรศักดิ์ เตยหอม
2 GRPL0000424632B คุณ ศรีไล พานัน
3 GRPL000042464KR คุณจารุณี สิทธิคำทับ
4 GRPL000042465MM คุณ อรรถพันธ์ ตุลากรณ์พงศ์
5 GRPL000042466X3 คุณ จุฑามาส ชูปัญญา
6 GRPL000042467DP คุณ ธงชัย สมสลัก
7 GRPL000042468PN คุณจริยา สองสี
8 GRPL000042469VX คุณ ไข่มุก
9 GRPL000042470GZ คุณ สานิต เจริญสำเร็จกิจ
10 GRPL000042471JV คุณ มนัส กฤษปิติ
11 GRPL000042472UV คุณ เจียง
12 GRPL000042473VZ คุณอัมพร จันทสิงห์
13 GRPL000042475Y3 คุณอำพัน เทียนทอง
14 GRPL000042476CT คุณสงวน คงกัลป์
15 GRPL000042477RE คุณแว่นศิริ โอกะ
16 GRPL000042478C9 คุณโบ๋ตั๋น อินทนาคม
17 GRPL000042479QH คุณ ดวงเนตร สุขยินดี
18 GRPL000042480TA คุณ สุพิชัย หมีโชติ
19 GRPL0000424844Y คุณ เอกชัย สุขแจ่ม
20 GRPL000042489YQ คุณปัญญา แก้วลอยมา
21 GRPL000042492R8 คุณ วิโรจน์ กลิ่นโกสุม
22 GRPL000042493J3 คุร ฐิติรัตน์ วิริยะมิสา
23 GRPL000042494LE คุณ ณัฐคณิศร ภมรพล
24 GRPL0000424953M คุณ ศานิต มีพ่วง
25 GRPL0000424967G คุณ ศานิต มีพ่วง
26 GRPL000042502QJ คุณทองดา ทองคำวัน
27 GRPL000042504ZF คุณ ภูดิท ฐณนิษฐ์
28 GRPL000042505LE คุณสัญชัย บอระเฮม
29 GRPL000042506Q2 คุณ ปวริศา บุณยเกียรติ
30 GRPL000042508UV คุณ จิราภรณ์ แสนสุขฌรจน์
31 GRPL000042510AV คุณ เบล
32 GRPL000042511JZ คุณรุจิรา ชัยศิริถาวรกุล
33 GRPL000042512J5 คุณวาริน ภู่ศรี
34 GRPL00004251372 คุณนิภาพร พูลแสวงทรัพย์
35 GRPL0000425153H คุณ ณิชาวรรณ ไกรสนาม
36 GRPL000042516G5 คุณ วิภาวรรณ นรกิจวิชาการ
37 GRPL000042517AH คุณ ศุภลักษณ์
38 EH735825206TH ส่ง นายสาโรจน์ ศรีรัตน์
39 EH735825268TH สมานมิตร มณีธรรม
40 EH735825197TH อาภาวีร์ จิระวงษ์

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

1.GRPL000041976CT คุณณิชาภัทร พุทธิเสาวภาคย์
2.GRPL000041978Y6 คุณ ปรางทิพย์ ชมชูชื่น
3.GRPL000041979EQ คุณ สมพงศ์ อำนวยสัตย์
4.GRPL0000419813H คุณ รำพึง อุทุมพันธ์
5.GRPL000041982JA สุรชัย สิงห์เหาะ
6.GRPL00004198356 น.ส.ณัฐฐาพร หาญชัย
7.GRPL000041984ET คุณ มูฮัมหมัดอาดำ สะกะ
8.GRPL000041985L9 คุณ วรินทร์ธร อภิศิษฐ์กุลภัทรา
9.GRPL0000419862U สุฐิตา ลิ้มเจริญ
10.GRPL00004198765 จุฑามาศ นกโต
11.GRPL000041988ZZ คุณประคอง แสงนาค
12.GRPL0000419909B สุนันทา อ่ำศรีจันทร์
13.GRPL000041991XS คุณธรสร แก้วประดับ
14.GRPL0000419925C วันดี ชอบสุจริตสกุล
15.GRPL000041993UH นพสินธุ์ พรหมมะลิ
16.GRPL000041994BC คุณบวรพรรณ บุณยรักษ์
17.GRPL000041995JA คุณนพรัตน์ อัครจักร
18.GRPL000041998QP นาย ธนภัทร ควนสุวรรณ
19.GRPL000041999PV ร้านเดซี่สกิน
20.GRPL000042007YY จณิสตา ธนัยนันท์ธา
21.EH735825183TH พจมาน อุ่นสกุล
22.EH735825210TH นพรัตน์ น้ำเยื้อง

23.EH735825170TH ส่งคุณธนูทิพย์ พฤกษ์สำเริง 2
24. EH735825152TH หัสดิน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564

1 GRPL000041043Y5 คุณ นันทพร แซ่โง้ว
2 GRPL000041044TE คุณ รอฮีม อยู่เจริญ
3 GRPL000041045EE คุณ พุฒิพัฒน์ ชนาธรศรีสมบัติ
4 GRPL0000410468E คุณ เกียรศักดิ์ อัตโน
5 GRPL0000410479U คุณ รัชนีพร เจนวิถีสุข
6 GRPL0000410726E คุณ ทิพวรรณ สิทธิ
7 GRPL0000410738U คุณ เจริญ โถมครบุรี
8 GRPL000041075CT คุณ ชลลดา สมมาตร
9 GRPL00004107697 คุณ ภูชิต ชาวบางใหญ่
10 GRPL000041081JR คุณ ศิรินทิพย์ เอราวัล
11 GRPL0000410833K คุณ ศาศวัต เชื้อสิงห์
12 GRPL000041084C3 คุณ พงศ์กรณ์ (เหา)
13 GRPL000041086BW คุณ ธีรพงศ์ แก้วทองคำ
14 GRPL00004108826 คุณ บุปผาทิพย์ กาญจนสมบูรณ์
15 GRPL000041089UU คุณ ธาตรี เตยต่อวงศ์
16 GRPL0000410908T พระอดิลักษณ์ วรณฑุฒโน
17 GRPL000041092EW คุณ ณัฐพัช พิมพ์อาภรณ์
18 GRPL0000410938P คุณ จรีย์รัตน์ สิงห์ศรีกาญจน์
19 GRPL0000410947H คุณ พัชลี ปาคำ
20 GRPL000041095MW คุณ มาลินี คุณารยกุล
21 GRPL000041096JQ คุณ กมลลักษณ์ เกดจริยานนท

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

1 GRPL000040720J7 คุณ ธัญญรัตน์ ศิริกาล
2 GRPL000040727EP คุณ สมบัติ ภูสีฤทธิ์
3 GRPL000040731E4 คุณ ยุพาวรรณ คำแก้ว
4 GRPL000040732U6 คุณ สุธิณันท์ สุธรรม
5 GRPL0000407346N คุณ จันดี ดอนเปล่ง
6 GRPL000040735TG คุณ สมชนก
7 GRPL000040737QW คุณ พีระวิศว์ พูลเขตรวิทย์
8 GRPL000040738KQ คุณ ทิชา น้ำใจเพ็ชร์
9 GRPL0000407396X คุณ ดวงใจ สุทธิพรไพศาลกุล
10 GRPL000040742DC คุณ ชวัลญา มหัทธโนดมกุล
11 GRPL000040743GV คุณ ชลิดา มณีย้อย
12 GRPL000040744KW คุณ กชพร กีรติขันธเขต
13 GRPL0000407462J คุณ สุบิน นิยมเดชา
14 GRPL000040748DD คุณ พิทักษ์ บุญมีบุตร
15 GRPL0000407497S คุณ ธิติ แสงเขียว
16 GRPL000040750CX คุณ หน่อย
17 GRPL000040752MM คุณ ธนัชชา ฟองกระจาย
18 GRPL0000407538V คุณ การพัฒนา จุฑานันท์
19 GRPL000040754JC คุณ บุษกร กองจินดา
20 EH735825104TH ยุธาวีร์ โพธิ์ดำรงชัย
21 EH735825095TH สุวนันท์ หอกขุนทด
22 EH735825135TH น.ส.ลาตีปะห์ หะยีมูหิ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

1.GRPL0000404885Y คุณ จันทร์คำ กันวา
2.GRPL000040490QU คุณลำพูน สุทธิปัญโญ
3.GRPL000040491U5 คุณ กิ่งกาญจน์ รักษพลเดช
4.GRPL000040492CT คุณ สายสุณี ปิ่นชัยศิริ
5.GRPL000040496KL อรรถวิทย์ เข็มกลัดเงิน
6.GRPL000040498UT คุณสุภาพร อนวัชรพงศ์พันธ์
7.GRPL00004049986 คุณ สุภลักษณ์ มาร์
8.GRPL000040501M3 คุณบุณเถน
9.GRPL0000405026P คุณเกรียงไกร ลาภจรัสแสงโรจน์
10.GRPL000040503WK ธมกร คำเรืองฤทธิ์
11.GRPL0000405046N คุณเมฆ หน่อคำล้า
12.GRPL0000405058K คุณ หนึ่งฤทัย สุขเกิด
13.GRPL0000405067C วราภรณ์ ลิมประเสริฐ
14.GRPL000040508JA คุณสุชาติ บุญยเวชชีวิน
15.GRPL0000405099B คุณ สมฤดี ไชยศรีฮาด
16.GRPL00004051053 คุณรักพงษ์ บุลศิริ
17.GRPL0000405116W คุณ พูนสุข สวงรัมย์
18.GRPL000040512CF คุณ กชพรรณ ชัยรัตน์
19. EH735825055TH คุณบุษยามินทร์ โยมญาติ
20. EH735825002TH ปรีญาพร มีเมตตา
21. EH735825064TH นายดำรงค์ชัย ฉิมพันธ์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

1 GRPL0000402553K คุณ สมพร -พันธุ์แดง
2 GRPL000040261VR คุณประเสริฐศักดิ์ วาดเอ้ยวงศ์
3 GRPL000040263K4 คุณพิชญะ ภูพันนา
4 GRPL000040264HG คุณ สมพร -พันธุ์แดง
5 GRPL000040267BX คุณ นิตญา พันธ์ศิริ
6 GRPL000040268Z8 คุณ กรรณิกา ทองก้อน
7 GRPL0000402702P คุณ วิจิตรา พรมรัตน์
8 GRPL000040271E7 คุณอรวรรณ ชูชื่น
9 GRPL0000402724M คุณอิศรานุวัฒน์ แก้วพรหม
10 GRPL000040273E9 คุณ มานิตย์ วิชัยดิษฐ
11 GRPL000040274D6 คุณ พรลัดดา แย้มพลอย
12 GRPL000040276WE คุณ ทักษญา คำวงษ์
13 GRPL000040279VF คุณ สุพิชชา แสงเย็น
14 GRPL000040280VP คุณ ชุติมา เหมชาติลือชัย
15 GRPL0000402814H คุณ นุชนิกานต์ บันลือวงศ์
16 GRPL000040282TP คุณ สุธิสา เพ็ชรมณี
17 GRPL000040284WW คุณ ดลวรรณ หวังดี
18 GRPL000040285TA คุณ ชนัญญา ไชยนาแพง
19 GRPL000040286UA พ.อ.ศัลย์เสวก เนตรไสว
20 GRPL0000402878T คุณปรางค์ทิพย์ ภู่เย็น
21 GRPL00004028885 คุณ อริสา ตติยรัตน์
22 GRPL000040289E3 คุณ สำเริง ศึกขะชาติ
23 GRPL000040290EU คุณพร
24 GRPL00004029355 คุณ กิตติศักดิ์ เปรมนิธิวัฒน์
25 GRPL0000402958R คุณ วิลาวัลย์ วรสาร
26 GRPL000040298HH คุณ รังสิมันต์ เปียรอด
27 GRPL0000402998Y คุณอิสริยา โทขนาด
28 GRPL000040300PK คุณชญาภา ก้านดอกไม้
29 GRPL000040301EX คุณ พรธิดี กุลพรอานนท์
30 GRPL000040302MY คุณ สพล ศักดอ์สิทธิ์พิทักษ์
31 GRPL00004030398 คุณพรเทพ ซิ้มเจริญวง
32 GRPL0000403049J คุณ เพ็ญศิริ ดุลยากร
33 GRPL000040305H9 คุณ พรเทพ คู่ดำเดิง
34 GRPL000040306PT คุณ สุเทพ ปัจวิทย์

35 EH735825118TH สุณี ลิ้มสินสวัสดิ์

36 EH735825078TH นายทรงเวช สุมาลัย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

1 GRPL00003991883 คุณ ชนะ เเสงสุก
2 GRPL000039920W3 คุณ กนกวรรณ เลิศวัฒนนนท์
3 GRPL000039921DL คุณ ชัยวัฒน์ จันทร์รอด
4 GRPL000039922Y4 คุณพจน์ เถื่อนรอด
5 GRPL000039923T9 คุณ ชัยรัตน์ บุมี
6 GRPL000039925GM คุณ ถิรวุฒิ เเย้มศรี
7 GRPL000039927BU คุณ อรทัย พลเมืองดี
8 GRPL00003992828 คุณ สุรภี ดิษฐ์สุข
9 GRPL000039930TN คุณนฤมล สว่างใจ
10 GRPL00003993164 คุณ ฉัตรชัย พรหมคล้าย
11 GRPL00003993297 คุณ มาลี วัชรงค์
12 GRPL000039934TA คุณ สิรวิชญ์ ศรีธงชาติ
13 GRPL000039935WB คุณสุภาษิต แก้ววิมล
14 GRPL000039937WW คุณ แอน พัฒน์นรี
15 GRPL000039938A2 คุณ สุวิมล จิตรกล้า
16 GRPL000039939Z3 คุณสงกานต์ (โต)สินค้าของบ.เน็กซเตอร์ ลีฟวิ่ง จก.
17 GRPL0000399404X คุณ กนกวรา พวงประยงค์
18 GRPL000039941T5 คุณ ธัญญารัตน์ ชัยเกษมวิวัฒน์
19 GRPL00003994373 คุณ ศุภลักษณ์
20 GRPL000039944HW คุณ ญดาพร
21 GRPL000039945C8 คุณธารินี สุนทรนนท์
22 GRPL0000399465S คุณ วิภาวี พัชระตระกูล
23 GRPL00003994888 คุณ ศิวกร กิจเจริญไพศาล
24 GRPL000039949TZ คุณ ธนัชภัทร จันทวัฒนวงศ์
25 GRPL000039955LM คุณทิพวรรณ ก๋าคำ…

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

1 GRPL000039609GZ คุณ สุพรรณา ปริญชยากร
2 GRPL000039610JF คุณ อดิวัต มิตรเชาวน์
3 GRPL0000396113Q คุณ นัยนา วิบูลย์ปิ่น
4 GRPL0000396124X คุณผกาพันธ์ ตันตระกูล
5 GRPL0000396132L คุณ นันท์ณภัส เวสสุกรรมานุกูล
6 GRPL000039614WV คุณ สิริมนต์ ธนพัตนันทยศ
7 GRPL00003961684 คุณ วิภาวรรณ
8 GRPL000039617AJ คุณ สิริพรรณ วุฒิภัทรอารีย์
9 GRPL00003961822 คุณ สุภาพร จิรชัยสกุล
10 GRPL000039619KW คุณ ปิยะนันท์ พันธ์แตง
11 GRPL000039621X6 คุณ ปวีณ์นิรชา มณฑ์สิริอรุชา
12 GRPL000039622JC คุณ จารุพร ขุนทอง
13 GRPL00003962482 คุณภูดิท สุ่มประดิษฐ
14 GRPL0000396259H คุณ ถวัลย์ ลายพัฒน์
15 GRPL000039627VU คุณ พรทิพย์ พัฒน
16 GRPL000039629GQ คุณฮุสนะฮ์ หวังขาว
17 GRPL000039630DC คุณ ธนายุ นามมี
18 GRPL000039632HY คุณธัญญพัทธ์ เรืองรัตนกาญจน์
19 GRPL000039633LS คุณ พรทิพย์ ปราณีต

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564

1.GRPL000039312GA คุณปัณณสรณ์ โพธิกระสังข์
2.GRPL000039313U7 ร้านเดซี่สกิน
3.GRPL000039314XJ คุณ บุญศรี ฉวีวรรณมาศ
4.GRPL000039315ZG คุณ มาลี วัชรงค์
5.GRPL000039316ZB คุณสุวรรณี
6.GRPL000039317J7 คุณ กัญญ์ณพัชร์ มณีอินทร์
7.GRPL000039319ZP คุณ สาธิต ทองโสภา
8.GRPL000039320KB คุณ นริศรา? คำยันต์?
9.GRPL000039321A3 คุณเพ็ญประภา เรืองจิตร์
10.GRPL000039322UX คุณลัดดาวรรณ บุญศรีเจริญ
11.GRPL000039323JM คุณ ธิวัช สุนทร
12.GRPL000039324QH คุณ พชร เนืองนอง
13.GRPL0000393256V คุณ กัณฑ์ชนัญชิดา วงษ์ธนณัชภานิช

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

1 GRPL000039040JG คุณ เมย์
2 GRPL000039041KS คุณ คำผาย แหล่งนาม
3 GRPL000039044M4 คุณยุพิน แสงนวล
4 GRPL000039070BL คุณวันเพ็ญ นนทพรม
5 GRPL000039072DE คุณณัฐวุฒิ ผังรักษ์
6 GRPL000039074XR คุณสิริรัตน์ งิ้วฉิมพลี
7 GRPL000039075KL คุณ รัชติยา รักษาขอบ
8 GRPL000039100UQ คุณ จักรรินทร์ โถวสกุล
9 GRPL0000391179E คุณ วรัญญา มะหมัดยาซีน
10 GRPL000039118HY คุณ สุวิชา อธิบดี

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

1 GRPL000038823GW ปัณณธร
2 GRPL0000388314T อิทธิกร รัตนชัย
3 GRPL0000388335A คุณศศิธร เตโช
4 GRPL000038834LG คุณบุญนอง สุขพิน
5 GRPL000038836DH คุณเบญจมาศ บุญมี
6 GRPL000038837W5 เซง แซ่เล้า
7 GRPL000038838TS พรนภา พงศ์ปิยะประเสริฐ
8 GRPL000038839WK คุณกัญฐมณี แก้วศรี
9 GRPL0000388402D วารุณี ทบศรี
10 GRPL0000388412S รุ่งไพลิน อัฐมาตย์
11 GRPL000038842Z3 คุณ กชพร กีรติขันธเขต
12 GRPL000038843V4 คุณศุภรดา
13 GRPL000038844HS ปานตะวัน ราษีทอง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

1 GRPL000038619Y5 สุภาภรณ์ วรานุชิตกุล
2 GRPL000038621YR คุณ สิริรดา โสภาพงศ์
3 GRPL000038622JS เอกยุทธ? ศิริโส?ภ?ณ?พันธุ์?
4 GRPL000038623W6 คุณ จินตนา ทับทิมดี
5 GRPL000038624LX คุณวีระศัก แซ่ลี้
6 GRPL00003862599 คุณประทีป ภูทอง
7 GRPL0000386267U คุณอุษนีย์ ไทยทองหลาง
8 GRPL000038628W2 ศักยพล ธัญญากร
9 GRPL000038629DX คุณชาญกิจ งาม
10 GRPL000038630YB พิมพิชญา กมลนาวิน
11 GRPL000038631AP คุณเหยือก
12 GRPL0000386329Y คุณสมพงษ์ จำปาศรี
13 GRPL00003863323 คุณ หญิงเมลาณี เเสงแปลง
14 GRPL00003863459 คุณวลัยพร ติ้นเส้ง
15 GRPL0000386356H คุณ พาณิภัค สุขศิริ
16 GRPL00003863653 กฤศกร
17 GRPL000038637BV คุณอังสุมาริน
18 GRPL000038638CH คุณธิติมา ธรรมเพ็ชร
19 GRPL000038639QP คุณฮุค
20 GRPL0000386404A คุณสุภัทรา ศุภศรี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

1 GRPL000038367L9 คุณ ชญานี นาคมณี (ซอ)
2 GRPL000038368T2 คุณณัฐวุฒิ กันตะยศ
3 GRPL000038369RT คุณ ดุสิต มุนินทร
4 GRPL000038371LN คุณ วิริยารัก วณิชพิสิฐธนา
5 GRPL000038374W5 คุณ ปฐวี นาคบุตร
6 GRPL000038375HR คุณ ณัชชา เศรษฐภักดี
7 GRPL00003837723 คุณสมบูรณ์ เชื้อน้อย
8 GRPL0000383785J คุณ วสิษฐา จุลโลบล
9 GRPL000038379LV คุณธีรกิจ วิทยสินธนา
10 GRPL0000383808Y คุณ วีระเขต ปราบเขต
11 GRPL000038381T6 คุณ แอนนา
12 GRPL0000383824A คุณ สุนิสา ชื่นพงศ์ธรรม
13 GRPL000038383UY คุณ ธารารัตน์ เชิดฉาย
14 GRPL000038384VR คุณ จริยา มั่งเจริญ
15 GRPL000038386JV คุณ พรหมพัฒน เชื่อถือเจริญกิจ
16 GRPL0000383886M คุณ ปุณณภา นองเนือง
17 GRPL000038389MF คุณ จรุงจิตร์ เธียรสถิตธรรม
18 GRPL000038391MD คุณ มัทนีญา คำด้วง
19 GRPL00003839257 คุณ ศศิวิมล แก้วดีพร้อม
20 GRPL000038393HV คุณ สมบูรณ์ วงศ์เสริมทรัพย์
21 GRPL0000383943Q คุณ ไพรวัลย์ จ้วงศร
22 GRPL000038396W2 คุณ ลุงคม
23 GRPL000038398MQ คุณ กนกวรรณ เยื้องทับ
24 GRPL000038399WU คุณ วไลลักษณ์ นิ่มครุฑ
25 GRPL0000384007R คุณ รุ่งโรจน์ สอสมบูรณื
26 GRPL000038401VP คุณ ยุวนันท์ บุญศรี
27 GRPL00003840259 คุณ พัชรี พงศ์รัตนพิพัฒน์
28 GRPL000038403HF คุณ อิงเอมกระมล สิริสาครสกุล
29 GRPL000038404Q6 คุณวารี วงษ์นิลจันทร์
30 GRPL000038405DA คุณ กวีศิลป์ อัทธ์มนตรี
31 GRPL000038406V8 คุณ ฐิติวรรณ ศรีสงคราม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

1 GRPL0000380677K คุณ วิโรจน์ บุญชูวงศ์
2 GRPL000038069WC คุณ สุพิศ พิชัยยุทธ์
3 GRPL0000380707P คุณ พจนารถ อนิวรรตอังกูร
4 GRPL0000380718H คุณ เอกภพ หมัดเจริญ
5 GRPL000038072Q2 คุณ ประภาพร ผ่านชมภู
6 GRPL000038073ZB คุณ เอมอร นวลจันทร์
7 GRPL000038074GC คุณ อิศรียา เฉลยโชติ
8 GRPL000038076GU คุณลำแพน รินทะสมบัติ
9 GRPL0000380779J คุณ สาริศา ไพบูลย์สมบัติ
10 GRPL000038079WQ คุณมาลี วิสุทธิธรรม
11 GRPL00003808032 คุณ ชัญญา ธิติชัยฤกษ์
12 GRPL000038081ZV คุณ พระอธิการยิ้ม ถาวโร
13 GRPL0000380826A คุณ มิตทีรา ไพรสณฑ์วัฒน
14 GRPL000038083CT คุณ กุลจิรา ตุ้ยดา
15 GRPL000038089PJ คุณ สมปอง สัมปัญนัง
16 GRPL000038090BX คุณ นราศักดิ์ ยะก๊บ
17 GRPL0000380919N คุณ จำรัส ปานแก้ว (ป้าเอียด)
18 GRPL0000380939X คุณ ดมศรีสวย
19 GRPL0000380949Y คุณ พิชดา ผลกล้า
20 GRPL000038095W6 คุณ ชาลินี
21 GRPL000038097W7 คุณ ณัฏฐ์ หรหมรัตน์พงษ์
22 GRPL000038098X5 คุณพจมาน อุ่นสกุล
23 GRPL000038099JF คุณ รสุนันท์ พุ่มโรจน์
24 GRPL000038102JZ คุณ จันทนา นิพพานา
25 GRPL000038106QS คุณ ธัญชนก เจริญสุข
26 GRPL00003810749 คุณ ภคพล ดวงแก้ว
27 GRPL0000381084E คุณ วัชรพงษ์ วงษ์เจริญ
28 GRPL000038109LL คุณ พิชชาณัชญ์ รุ่งเเสง
29 GRPL000038110PB คุณ ดวงพร ขั้นฉัตร
30 GRPL000038111RH คุณ เยาวลักษณ์ กิจธาธัญ
31 GRPL000038112A8 คุณ ณัฐกฤตย์ ไชยรบ
32 GRPL000038113KV คุณ อัมไพวรรณ ไทรประสพสุข
33 GRPL0000381148K คุณ Anchalee Chanopas (505)
34 GRPL00003811599 คุณ วราพร กุลทัศนศิลป์
35 GRPL000038116Z5 คุณมัทรียา ธาราทรัพย์
36 GRPL000038117JS คุณ พิชิต หมัดป้องตัว