*หมายเหตุการจัดส่ง

1. ตัดรอบการจัดส่ง วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 20.30น.
2. สำหรับ ผู้ที่สั่งสินค้าและแจ้งหลักฐานการชำระเงิน ในวันศุกร์ หลัง 20.30 และ  วันเสาร์-อาทิตย์ จะจัดส่งใน วันจันทร์ ของสัปดาห์ถัดไป
3. อัปเดตเลข Tracking ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 15.00น.

ตรวจสอบการจัดส่งแบบ EMS >>>  คลิกที่นี่
ตรวจสอบการจัดส่งแบบ Kerry / เก็บเงินปลายทาง (COD) >>>  คลิกที่นี่
ตรวจสอบการจัดส่งแบบ Flash Express >>>  คลิกที่นี่

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

KerryGRPL000132584วินดา พึ่งประเสริฐ
KerryGRPL000132562กองเงิน พินทา
KerryGRPL000132579ชลธิชา พงษ์จันทร์ (ปิ๊ก)
EMSEG539391751THอลิษา วงษ์ใหญ่
KerryGRPL000132591อนิสา แผนวิชิต
EMSEG539391734THมัณฑนา ประชาบุตร
EMSEG539391779THอำนาจ  อำนวยผล
EMSEG539391782TH“พศาล คุณบุราณ
EMSEG539391748THบุญทิวา ลังกาพินธ์
EMSEG539391796THวรรณนิภา เชื้อทอง
CodGRPL000132553คำรณ พรหมทอง
KerryGRPL000132589พีรพงษ์ พูลเพิ่ม
EMSEG539391805THศักดิ์เกษม แสงลิ้มสุวรรณ
EMSEG539391765THประภาศรี เพิงแก้ว

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

EMSEG539391717THวเชียร ทองดี
CodGRPL000132449พระครูสุมนวชิรสาร
CodGRPL000132435วุฒิพงษ์ วงศรัตนาวุธ
EMSEG539391703THสมบูรณ์ ทองรัตน์
EMSEG539391663THณัฐวุฒิ ศรีชุม
CodGRPL000132448สนใจ บุญเขียน
CodGRPL000132415อาริยา ชาติศิริ
EMSEG539391694THอัสนี ปานเล็ก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

EMSEG539391601THชัยวัฒน์​ กลิ่นบำรุง
EMSEG539391592THภัทราวุธ คำบุญเรือง
EMSEG539391646THอัสนี ปานเล็ก
kerryGRPL000132238รสสุคนธ์ ไชยนิคม
EMSEG539391629THเจษฎา โพธิชัย
CodGRPL000132295ฐิติมา ธนพงศ์
EMSEG539391558THกัลยารัตน์ ศรีบุญญานุภาพ
kerryGRPL000132223ธนันต์ กิตติคุณากร
EMSEG539391632THมีณณารักษ์  คงคาทอง
kerryGRPL000132246คิตะ ภัทรกิจวานิช
kerryGRPL000132221นส.ภสุธิดา กฤษแก้ว
CodGRPL000132276อุทัยชูวัฒนเกียรติ
CodGRPL000132296สมชาย ดวงขวัญ
EMSEG539391677THทัศนีย์  เพ็ชรศรี
CodGRPL000132290พิมพ์ธนภา เสวิวัฒน์
EMSEG539391561THศิวพล ศิริสวัสดิ์
CodGRPL000132220สุกัญญา สินบัวทอง
EMSEG539391685THผกากานต์ ลิขิตอักษร
kerryGRPL000132222พิษณุ
EMSEG539391575THสุชาติ รัตนศรี
EMSEG539391589THขมาคม  ศรีพรหมมา
EMSEG539391615THสุจินดา  เลิศอุดมธนา

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

EMSEG539391495THศิวกร มาลัย
CodGRPL000132046เป้
CodGRPL000132032เนติพงษ์ แก้วโยธา
KerryGRPL000132085นัทกร นรพิชญากรกุล
EMSEG539391385THสิทธิชัยวรรณศิริ
EMSEG539391544THชญานิศ​ พัวสัมพันธ์
EMSEG539391456THณรงค์ปัญญามูล
EMSEG539391411THพงษ์ศักดิ์ ชาวหลวง
CodGRPL000132029ช่างออ๊ฟ
CodGRPL000132068กัญญาณัฐ เวียงใต้
EMSEG539391500THสุขสันต์ ชัยเกษมสกุล
CodGRPL000132030วิชัย สายเพอ
CodGRPL000132026ภูวรินทร์ ดีรักหิรัญกูล
EMSEG539391460THสกนธ์กาญจน์ ปิฏกานนท์
EMSEG539391535THสุภัททะ เหลืองมหามงคล
EMSEG539391371THสวิตา พลรัมย์

วันที่ 29 มิถุนายน 2563

kerryGRPL000131554จำเรียง​ แจ้ง​อรุณ
kerryGRPL000131536สมพร คงแสงจันทร์ค่ะ
kerryGRPL000131556พร​ จินะสาม
kerryGRPL000131561กุณชัยลิทร์ บุตรกำ
kerryGRPL000131560อนิรุตติ์ ศรีแก้ว
kerryGRPL000131559พัชรินทร์ ไชยเวช
EMSEG539391337THฐิติชญาน์​ วุฒิพรพงษ์​
EMSEG539391306THกำแหง รัตนประเสริฐ
EMSEG539391354THภัทร์ศภล เจริญกาเด็ด
EMSEG539391297THณัฐชนน ศิริเสถียร
EMSEG539391368THรัชฎาภรณ์ หนันกระโทก
kerryGRPL000131826ธีรวัจน์ สมัยบัวสอาด
EMSEG539391270THวสุรัตน์ รอดโรคา
CodGRPL000131836เสาวลักษณ์ ฟุ้งกระโทก
EMSEG539391323THอัครวินทร์ ไพลินอุทัย ​
EMSEG539391252THธีระศักดิ์ วัฒนุวรรณ
EMSEG539391310THชำนาญ อ่อนนิ่ม
CodGRPL000131832สามารถ ศรีประดิษฐ์
EMSEG539391266THจันทร์ทิพย์
CodGRPL000131850นันทกร สีริโยธา
EMSEG539391283THณัฐกานต์ วิวัฒน์วนาวงศ์
KerryGRPL000131819ดวงกมล ฐิติวรนันท์กุล
CodGRPL000131846นิภา แสงทอง
CodGRPL000131840จรินทร์พร ศรีเที่ยงตรง
CodGRPL000131843โกยุธท
CodGRPL000131844ตี๋เล็ก จ้อยศรีเกตุ
EMSEG539391473THมะลิวัลย์ พรนิคม
CodGRPL000131849ชุติมา ยานแก้ว
EMSEG539391527THสุนทรีลักษณ์ สมแสง
KerryGRPL000131814ธิดารัตน์ ชัยดิลกลาภ
CodGRPL000131813สงกรานต์ ศรีวงษา
EMSEG539391513THรัศมี คำทองไซย
EMSEG539391487THธิษเวช พนมเสริฐ
CodGRPL000131848พัชราพร ปัญญา
EMSEG539391442THสมพร แสนคำลือ
EMSEG539391439THรัชฎาภรณ์  ห้าวหาญ
KerryGRPL000131817วิรัช แซ่เตีย

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

GRPL000131398ธีรยุทธ์ นิจสุข
GRPL000131401ปาริฉัตร
EG539391221THคมกริช ยังอภัย
EG539391204THเกียรติ​กนก​วรรณ​สุ​ ฤทธิ์​
EG539391195THพีรกานติ์ บรรเจิดกิจ
EG539391249THพรนิดา นาคทับทิม
GRPL000131382ธวัชชัย มาหล้า
EG539391235THมีมี่ เทวบัญชาชัย
GRPL000131396ยุทธนา เพ็ชร์พนมพร
EG539391218THพัชนี บัวเพชร
EG539391178THชิดชนก ช่อแก้ว
EG539391181THยุพาวดี สายเพ็ง
EG539391147THศักดิ์ชัย บุรณาเวศ
EG539391133THปราณี เสาธงยุติธรรม
GRPL000131400สิริลักษณ์ ผาตินาวิน
GRPL000131380วิไลวรรณ   พ่ออามาตย์…
GRPL000131390เมธี ม่วงคุ้ม
EG539391155THสุกัญญา บัวเกิด

วันที่ 25 มิถุนายน 2563

EMSEG539391164THเสาวภา ช่วยบำรุง
CodGRPL000131230ณิชาภา ภาโกมลพงษ์
EMSEG539391093THวาสนา วงษารัตน์
CodGRPL000131238นันทกร สีริโยธา
EMSEG539391102THสันติ ทองธรรมมา
CODGRPL000131237เสริม แสนจักร์
KerryGRPL000131229ปวีณา  หะรีเมา
EMSEG539391120THชาญณรงค์ ช่วยดู
EMSEG539391116THวรินทร วิชัยรัตน์
KerryGRPL000131227นววิธ กสิเสรีวงศ์

วันที่ 24 มิถุนายน 2563

EMSEG539391076THจิราพร ดวงจิตร
EMSEG539390985THสุรชัย ทองพันธ์
EMSEG539391031THชานนท์ ไชยชนะ
KerryGRPL000131042เมธินี ฉันตระกูลเกษม
CodGRPL000131084เฉลิมพล พรมสอน
EMSEG539391045THกาญจนา จอมสุริยะ
EMSEG539391080THจุฑามาศ  เอกตะ
CodGRPL000131050จิตรา นาคใหม่
EMSEG539391062THอำนวย มีศิริ
EMSEG539391059THสุนิสา จันแปลง
KerryGRPL000131031ทิภรณ์พรรณ ขาวกระจ่าง
EMSEG539390994THพิมนน์ ปิติลุ
EMSEG539391028THวกนกพร  เกตุภูเขียว
KerryGRPL000131039บุณยวีร์ รัศมีปิยรักษ์.
CodGRPL000131048อาจรีย์ สีขนปา
CodGRPL000131081ปรุฬห์ ถิระจิตตะ